Indkaldelse til generalforsamling.

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling

i Brenderup og Omegns Civile Hundeførerforening (BocH)

til afholdelse

tirsdag den 25. maj 2021 kl. 19.00

i klubhuset.

Af hensyn til opstilling af stole m.v. i lokalet, så vi overholder COVID19-restriktioner og arealkrav, SKAL der foretages tilmelding til generalforsamlingen via Klubmodul.

Fællesspisning er aflyst denne gang.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning ved foreningens formand.

3. Regnskabsaflæggelse ved foreningens kasserer.

4. Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr og indskud. Indstilling fra bestyrelsen skal

foreligge.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand for 2 år.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Dorte og Sven Aage er på valg – Sven Aage modtager ikke genvalg).

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af 2 revisorer.

10. Valg af 1 revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 3 uger før generalforsamlingen.

Ordlyden af eventuelle indkomne forslag vil blive bekendtgjort for medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen ved opslag i klubhuset samt på klubbens hjemmeside.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nyheder

Sponsorer